ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)* ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)* ฝน -9999 มม.(24 ชม. 5 มม.)*
 ระดับน้ำ -9999 ม.(รทก.) ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)*
 ระดับน้ำ -9999 ม.(รทก.) ฝน -9999 มม.(24 ชม. 2 มม.)* ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)*
  
ระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัย
ลุ่มน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร

รายงาน ณ วันที่ 16/01/2558 เวลา 22:40 น.
ข้อมูล ณ วันที่ 16/01/2558 เวลา 22:30 น.
Internet
   ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)*
 ระดับน้ำ -9999 ม.(รทก.) ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)*
 ระดับน้ำ -9999 ม.(รทก.) ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)*
 ระดับน้ำหน้า -9999 ม.(รทก.)
 ระดับน้ำหลัง -9999 ม.(รทก.) ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)*
 ระดับน้ำหน้า -9999 ม.(รทก.)
 ระดับน้ำหลัง -9999 ม.(รทก.) ฝน -9999 มม.(24 ชม. 4 มม.)*
 ระดับน้ำ -9999 ม.(รทก.) ฝน -9999 มม.(24 ชม. 0 มม.)*
 ระดับน้ำ -9999 ม.(รทก.)
* หมายเหตุ ฝน 24 ชม. หมายถึง ปริมาณฝนที่วัดระหว่างเวลา 7.00 น. ของวันที่ผ่านมาถึงเวลา 7.00 น.ของวันนี้

      

โครงการชลประทานชุมพร สำนักชลประทานที่ 14
โทรศัพท์ : 0 7751 1455  ต่อ 115 , โทรสาร : 0 7750 3312
E-mail Contect